Dzisiaj odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Wisznia Mała, podczas której został przyjęty budżet gminy na 2021 rok. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, a 1 osoba wstrzymała się.

Zgodnie z przyjętym budżetem, na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku została przeznaczona kwota 12,7 mln zł. Zdajemy sobie sprawę, iż potrzeb jest o wiele więcej niż przedstawionych do wykonania zadań. Jednak możliwości budżetowe gminy pozwalają na wydatki w określonej wysokości, które zostały zabezpieczone przede wszystkim na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych wynoszących ponad 3 mln zł.

Do najważniejszych planowanych zadań należą:


1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (62% środków).

- dalsze prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Psarach oraz w ul. Głównej w kierunku Malina i sieci wodociągowej w Rogożu na ulicy Słonecznej,

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie,

- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wisznia Mała (Szewce ul. Długa, Topolowa i Wrocławska).


2. Budowa dróg (16 % środków)

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 związana z budową chodnika wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w Szewcach ( w kierunku Obornik Śląskich),

- przebudowa al. Brzozowej i Sosnowej w Ligocie Pięknej,

- budowa chodnika (I etap) na ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej w okolicy przedszkola,

- przebudowa ul. Wolności w Psarach I etap, który zakłada budowę kanalizacji deszczowej,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg (ulic Lipowej, Dębowej i Bzowej w Mienicach, Młynarskiej w Ozorowicach, Piekarniczej w Szewcach, Sportowej w Szewcach, Sportowej w Szymanowie, Szkolnej w Wiszni Małej, Wiosennej w Krynicznie, Wiśniowej i Stawowej w Malinie).


3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- budowa świetlicy w Pierwoszowie,

- budowa świetlicy w Machnicach,

- doposażenie świetlicy w Strzeszowie,

- adaptacja akustyczna w świetlicy w Krynicznie,

- modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy w Piotrkowiczkach.


4. Gospodarka mieszkaniowa

- modernizacja obiektów gminnych,

- wiata magazynowa przy świetlicy w Szymanowie (przy udziale funduszu sołeckiego),

- zagospodarowanie terenu parku w Psarach (przy udziale funduszu sołeckiego),

- zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Ozorowice (przy udziale funduszu sołeckiego).


5. Kontynuacja budowy cmentarza komunalnego w Krynicznie: alejki, oświetlenie, ogrodzenie.


6. Modernizacja budynku urzędu gminy Wisznia Mała poprzez wymianę pieca na gazowy.


7. Budowa Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej – dokończenie dokumentacji projektowej.


8. Przygotowanie dokumentacji rozbudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Krynicznie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szewcach.


9. Zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli posesji zlokalizowanych w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej.


10. Budowa oświetlenia drogowego zgodnie z wnioskami złożonymi w ramach funduszy sołeckich oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego LED.


11. Doposażenie placów zabaw zgodnie z wnioskami złożonymi w ramach funduszy sołeckich.


12. Kultura fizyczna

- nawodnienie boisk sportowych w Szewcach i Wiszni Małej (przy udziale funduszu sołeckiego),

- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz budowa obiektów małej architektury.


Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane zadania wykonamy w 100 procentach.