obraz na stronie Sesja Rady Gminy Wisznia Mała

28 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy Wisznia Mała. Sesja rozpoczęła się minutą ciszy w celu uczczenia pamięci zmarłego 4 marca sekretarza i zastępcy wójta gminy Mariusza Fedzina. Następnie wójt Jakub Bronowicki podziękował wszystkim osobom, które wzięły udział w ostatnim pożegnaniu Mariusza Fedzina oraz tym, które udzieliły wsparcia rodzinie zmarłego.
W dalszej części wójt przedstawił informacje o działaniach gminy realizowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Wśród najważniejszych znalazły się:
- informacja o pojawieniu się w marcu ogniska ptasiej grypy w Ozorowicach i na fermie w Wiszni Małej ora wprowadzonych ograniczeniach, które obowiązywały do połowy kwietnia;
- informacja o przygotowaniu szkół do powrotu uczniów do normalnej nauki, która jest uzależniona od decyzji rządu. Jak również o przygotowaniach do kolejnego roku szkolnego 2021/2022.
- przyznanie dotacji dla GOPS w Wiszni Małej z programu Aktywna Integracja na wsparcie seniorów;
-otrzymanie przez OKSiR w Wiszni Małej dotacji z programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”na projekt „Młodych zwrot na kulturę” ;
- informacja o trwających konsultacjach społecznych dotyczących Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia;
- rozpoczęcie 1 kwietnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i możliwości spisu się w formie elektronicznej, a od 4 maja dodatkowo przy udziale rachmistrzów, których w naszej gminie jest czworo;
- rozpoczęcie programu dotyczącego redukcji niskiej emisji i dofinansowania mieszkańców decydujących się na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne. Program cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców, którzy od 15 kwietnia już złożyli 45 wniosków;
- uzyskanie przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy dofinansowania w wysokości ok. 1,7 mln zł z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na przebudowę drogi relacji Szewce-Strzeszów (I etap). Zadanie zostanie realizowane w tym roku;
- informacja o zakończeniu budowy I etapu chodnika w Ligocie Pięknej na ulicy Na Kolonii oraz trwającej budowie al. Sosnowej i Brzozowej w Ligocie Pięknej;
- budowy świetlic w Pierwoszowie i Machnicach;
- przygotowania do przebudowy ul. Wolności w Psarach. W zeszłym roku zostało tam wykonane odwodnienie, a w tym roku zostanie zrobiona nawierzchnia wraz z krótkim odcinkiem ul. Głównej obok hotelu;
- budowa cmentarza komunalnego w Krynicznie, gdzie powstają alejki i ogrodzenie oraz oświetlenie terenu;
- uzyskanie dotacji z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych w wysokości ok. 99 tys. zł na budowę ul. Kalinowej w Malinie;
- plan modernizacji urzędu gminy, w związku z koniecznością wydzielenia osobnych wejść dla klientów punktu bankowego oraz referatu ogólnego i spraw obywatelskich;
- budowa kanalizacji i ujęć wodnych w Psarach oraz modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie;
- budowa marketu sieci Dino w Ligocie Pięknej, a w obrębie Szymanowa budowa dwóch hal przez firmę Panattoni Europa.


W dalszej części sesji zostały przedstawione sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z realizacji Programu „Gmina Wisznia Mała przyjazna Seniorom”


Następnie przystąpiono do uchwalenia następujących uchwał:
- przyjęto uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.
- został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2021 roku. Program ten dotyczy wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich z terenu gminy Wisznia Mała.
- następna uchwała dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP KRYNICZNO VI. Podyktowane to było koniecznością dostosowania zapisów obowiązującego wcześniej MPZP do obecnych realiów inwestowania. Pozwoli to na zakończenie zabudowy osiedla towarzyszącego polu golfowemu oraz stworzenie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej na obszarach bezpośredniej bliskości Wrocławia, z zachowaniem jednocześnie wysokich standardów jakości zamieszkiwania i dobrej architektury
- w dalszej kolejności podjęte uchwały dotyczyły przekazania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków: kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piotrkowiczkach, kościół pw. św. Anny w Szewcach i kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie.
- została również podjęta uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. Dotacja dotyczy budowy sieci wodociągowej do celów sanitarnych.
- kolejna uchwała dotyczyła zmiany budżetu gminy Wisznia Mała na 2021 rok. Wśród wprowadzonych zmian dotyczących planu dochodów znalazły się m. in.: dotacja z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych na przebudowę ulicy Kalinowej w Malinie, środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”, zmniejszenie środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadania „Przebudowa al. Sosnowej i al. Brzozowej w Ligocie Pięknej” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania oraz zmniejszenie środków na realizację zadania pt. „Budowa sieci dróg dla rowerów parkingów parkuj i jedź”. Z kolei zmianie uległy wydatki m.in. w zakresie składki członkowskiej dla Gminnego Związku Spółek Wodnych, na realizację zadania pt. „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Wisznia Mała”, na budowę świetlic oraz budowę cmentarza komunalnego w Krynicznie, czy na budowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych ogródków w Psarach; zwiększeniu uległy wydatki na prace związane z przebudową dróg gminnych, modernizacją urzędu gminy, czy naprawą samochodu straży pożarnej
- Zmianie uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2034. Zmiany dotyczą dostosowania wartości liczbowych do wielkości zawartych w uchwale budżetowej, wykazu przedsięwzięć związanych z wydatkami majątkowymi wszystkich inwestycji oraz objaśnień zmienianych wartości.