Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 24 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 w trybie zdalnym.


Program sesji:
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego  Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Trzebnicy dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz informacja Wójta Gminy Wisznia Mała o podmiotach wyznaczonych przez Wójta, obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.
 7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. 
 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wisznia Mała na 2021 rok. 
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2034.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Wisznia Mała oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznia Mała
 13. Uchwała w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Krynicznie. 
 14. Uchwała w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia  woli współdziałania z innymi gminami i  zawarcia przez Gminę Wisznia Mała porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanów.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.