Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 24 lutego 2021 r. o godzinie 9:00 w trybie zdalnym.

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Malinie przy Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanów.
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2021 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2034.
 12. Interpelacje i zapytania radnych
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.