Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wisznia Mała za 2021 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wisznia Mała, w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej za 2021r.
 10. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2022 rok.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2022-2034.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała o nazwie STUDIUM PIOTRKOWICZKI – KRYNICZNO – SZEWCE – LIGOTA PIĘKNA - WISZNIA MAŁA.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030.
 15. Uchwała w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
 16. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Zapytania sołtysów
 19. Wnioski i sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.