Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wisznia Mała na lata 2023-2025.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wisznia Mała na lata 2023-2025.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe.
 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2022 rok.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2022-2034.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zapytania sołtysów
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.