obraz na stronie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Wisznia Mała przystąpiła do Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.Na realizację zadania gmina Wisznia Mała otrzyma środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 308 244,00 zł.

W ramach Programu 10 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wisznia Mała będzie miało przydzielonego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Kto może skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wisznia Mała;
2. Posiadanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osoby dorosłe: orzeczenie o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria opisane wyżej, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2. W razie potrzeby prosimy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, tel 71 310 68 32, email: gops@wiszniamala.pl

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-os...

NABÓR TRWA DO DNIA 1.02.2022 r.