obraz na stronie Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach

Do 14 października 2022 r. zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP PSARY V oraz prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu.

Plan miejscowy sporządzany jest na podstawie uchwały nr VIII/XLVII/467/22 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY V. Obszary objęte planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. uchwały.


Więcej informacji znajdą Państwo m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wiszniamala.pl/a,22298,obwieszczenie-przystapienie-do-sporzadzania-planu-miejscowego-mpzp-psary-v-wraz-z-prognoza.html