Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 28 listopada (wtorek) 2023 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.


Program sesji:


 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wisznia Mała w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia Rocznego Programu Współpracy gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała.
 9. Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego za 2024 rok.
 10. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2024 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2023 rok.
 12. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2023-2036.
 13. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Zapytania sołtysów
 16. Wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.