obraz na stronie Informacja o możliwości uzyskania pomocy w formie opału

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej w formie opału - węgiel groszek lub węgiel orzech

Każdy mieszkaniec Gminy Wisznia Mała znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej z prośbą o pomoc. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2023 r. poz. 901).

Jedną z form pomocy może stanowić pomoc rzeczowa w formie opału – groszku lub orzecha.

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Zgłoszenie wniosku o pomoc
  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy
  • Wydanie decyzji
  • Realizacja świadczeń.

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej i złożyć wniosek o pomoc na miejscu.

W dalszej kolejności, po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy i działań na rzecz rodziny.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Pomoc można otrzymać pod warunkiem, że miesięczny dochód w danej rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto na osobę w rodzinie lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekracza 776,00 zł.

Wyżej wymieniona forma pomocy jest możliwa z uwagi na fakt, iż w zasobach Gminy Wisznia Mała został węgiel typu GROSZEK i typu ORZECH, który został pozyskany na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.). Sprzedaż preferencyjna trwała do dnia 31 lipca 2023 r. Węgiel ten został przekazany do tut. Ośrodka, na podstawie Zarządzenia nr 155/2023 Wójta Gminy Wisznia Mała  z dnia 31 października 2023 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wisznia Mała, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

WAŻNE:

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej formy pomocy proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej  w celu zweryfikowania potrzeb w kwestii udzielenia pomocy.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 30 listopada br. , by umożliwić rozdysponowanie opału na sezon grzewczy w 2023/2024 r.

Kontakt: tel. 71/ 310 68 32 (wew. 932, 933), e-mail: gops@wiszniamala.pl.