Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

    
 1.   Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Prezentacja Raportu o Stanie Gminy:

  a) Wystąpienie Wójta Gminy Wisznia Mała;

  b) Debata nad Raportem o stanie Gminy.

 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wisznia Mała wotum zaufania.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2022 rok.
 9. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2023 rok.
 11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2023 - 2036.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 14. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Uchwała w sprawie procedowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obrębu Biskupice II oraz jego zmiany.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 19. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Zapytania sołtysów
 22. Wnioski i sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.