Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 15 marca 2023 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

    
 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2023 roku.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Piotrkowiczki i Szewce o nazwie MPZP LIGOTA PIĘKNA VII – WISZNIA MAŁA IX - PIOTRKOWICZKI V – SZEWCE VI.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Strzeszów o nazwie MPZP STRZESZÓW I.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wisznia Mała.
 12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2023 rok.
 13. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2023-2036.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Zapytania sołtysów
 16. Wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.