obraz na stronie INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ORAZ ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 GOPS w Wiszni Małej, działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), zwanej dalej „ustawa” informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, określonych w art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.