Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 25 stycznia 2023 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

    
 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Wisznia Mała w zakresie dożywiania pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w zakresie dożywania przyznawanych pod warunkiem zwrotu stanowiących zadanie własne gminy.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała o nazwie STUDIUM MALIN AG.
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2023 rok.
 11. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego z budżetu Gminy Wisznia Mała w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Zapytania sołtysów
 16. Wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.