obraz na stronie INFORMACJA - UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

INFORMACJA - UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała stale zamieszkujących bez zameldowania na pobyt stały


Szanowni Państwo,

W związku z wyznaczoną na dzień 07 kwietnia 2024 r. datą wyborów samorządowych informujemy mieszkańców Gminy Wisznia Mała, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, a stale zamieszkują na terenie Gminy Wisznia Mała bez zameldowania na pobyt stały lub zostali zameldowani na pobyt czasowy lub wymeldowani z miejsca pobytu stałego, że celem wzięcia udziału w głosowaniu w najbliższych wyborach samorządowych w Gminie Wisznia Mała powinni dopełnić niezbędnych formalności, tj. złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w tut. Urzędzie.

Wójt wydaje decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, dlatego wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r. (piątek).

Jednocześnie informujemy, że przed wydaniem decyzji wójt jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. W związku z powyższym, do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod wskazanym adresem (np. oświadczenie właściciela lokalu/sołtysa/ sąsiada, kopie faktur za media, kopie tytułu prawnego do lokalu – umowa najmu, kopia aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej).

Wyjaśniamy, że czynne prawo wyborcze posiadają obywatele polscy, a w wyborach do rady gminy – obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskim oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze gminy.

Załączniki:


Podstawa prawna:

art.10 § 1 oraz art. 20 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)