Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 15 maja (środa) 2024 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Porządek obrad sesji:

 1.  Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Wręczenie nowo wybranemu radnemu - nieobecnemu podczas I sesji Rady Gminy - zaświadczenia o wyborze.
 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego – nieobecnego podczas I sesji Rady Gminy.
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wisznia Mała.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wisznia Mała.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Wisznia Mała.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Młodzieży Rady Gminy Wisznia Mała
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
 13. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wisznia Mała.
 14. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 15. Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wisznia Mała.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zapytania sołtysów
 18. Wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.