Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 27 marca (środa) 2024 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2024 roku.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Strzeszów o nazwie MPZP STRZESZÓW I.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Wrocław.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
 11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2024 rok.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2024-2037
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zapytania sołtysów
 15. Wnioski i sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.