obraz na stronie Przedłużenie refundacji podatku VAT za gaz w 2024 r

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać w 2024 r. po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r .

 Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej.

Wnioski składa się nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwach domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako strona umowy z dostawcą paliwa (umowa do wglądu),
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy. 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej pod tel. 71 310 68 32.