I. PODSTAWA PRAWNA
•    - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
•    - art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


II. WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
2.    Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego [zał. nr 5], określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu)
3.    Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie - zgodnym z wnioskiem [pokój nr 8]
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (załącznik nr 2 i 3)
5.    Zeznanie dwóch świadków lub kserokopie zeznań dwóch świadków na drukach uzyskanych w ZUS/KRUS (Rp-9 – załącznik nr 4); własnoręczność podpisu świadków należy potwierdzić przez notariusza, konsula, RP, pracownika UG czy pracownika oddziału ZUS/KRUS
6.    Dokument tożsamości wnioskodawcy i świadków.


III. OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).


IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu siedmiu dni.
Jeżeli Urząd Gminy Wisznia Mała nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

V. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznia Mała.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:
•    Biuro Podawcze: Punkt Obsługi Klienta  Urzędu Gminy Wisznia Mała.
55-114 Wisznia Mała - Ul. Wrocławska 9 pok. Nr 10
•    sprawę prowadzi: Agnieszka Ptaszyńska, Tel. 71 308 48 63 , pok. Nr 14 (I piętro)

VII. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sposób załatwienia sprawy – wydanie zaświadczenia.
1.    Należy złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami
2.    Przed złożeniem wniosku, należy:
1)    uzyskać zaświadczenie o potwierdzeniu istnienia gospodarstwa rolnego w latach, które są objęte wnioskiem (Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego UG Wisznia Mała – pok. 11A – P. Aldona Nowak)
2)    uzyskać poświadczenie zameldowania na stałe w gospodarstwie rolnym objętym wnioskiem (pok. nr 8 - Urzędu Gminy Wisznia Mała - Ewidencji Ludności).
3)    W przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego lub braku poświadczenia zamieszkiwania z właścicielami gospodarstwa rolnego, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.
4)    Zeznania świadków mogą być poświadczone u Notariusza, inspektoracie ZUS/KRUS lub w Urzędzie Gminy (Sekretarz Gminy pok. Nr 14A), w terminie wcześniej uzgodnionym.

Uwagi:
1)    Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
a)    okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
b)    przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
c)    przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
2)    W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
3)    ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
a)    należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca).
b)    należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym.
c)    należy:
•    złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów.
•    przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu.
•    przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista.
d)    zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania.
e)    Oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
4)    Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:
•    od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha,
•    od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 ha
•    od 01.07.1989 r. - 1,0 ha