obraz na stronie Zmiany w gospodarce odpadami

Informujemy, że zmianie ulegają zasady segregacji odpadów komunalnych oraz stawki opłaty.


Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie ze wspólnym systemem segregacji odpadów (WSSO) obowiązującym na terenie całego kraju, w gminie Wisznia Mała, na terenach nieruchomości zamieszkałych segregacji podlega 5 frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, bioodpady, zmieszane (to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu).

Obowiązują również nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 21,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości zadeklarowane jest kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. (Aby uzyskać zniżkę należy złożyć NOWĄ deklarację o wysokości opłaty, w której zaznaczy się ten sposób postępowania z bioodpadami.)

W przypadku obniżonej opłaty nie ma możliwości korzystania z usługi odbioru bioodpadów bezpośrednio z nieruchomości, a jedynie skorzystanie z kontenera w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mienicach.

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych!

Na osoby, które nie podporządkują się obowiązkowej segregacji, zostanie nałożona podwyższona opłata za wywóz śmieci w wysokości 69 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Segregacja odpadów nie jest czynnością trudną, wymaga jedynie minimalnego zaangażowania i wyrobienia w sobie codziennych nawyków. Jest ona wyrazem poszanowania środowiska naturalnego przez człowieka i przyczynia się do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.