Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19aOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) na realizację zadania publicznego pt. Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminy Wisznia Mała.

22 sierpnia 2017 r. do Urzędu Gminy Wisznia Mała wpłynęła oferta złożona przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego na realizację zadania publicznego pt. „Strzelecka Pamięć Narodowa, - Pomnik Pamięci, -Izba Pamięci JS 3003” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, na stronie internetowej gminy Wisznia Mała.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

- bezpośrednio w Punkcie Obsługi Petenta Urzędu

- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.pietrzyk@wiszniamala.pl

- listownie na adres:

Urząd Gminy Wisznia Mała

Ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała

do dnia 01.09.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)


W załączeniu oferta