obraz na stronie Informacja
1) dnia 13 lipca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym odrzucił skargę Gminy Długołęka na uchwałę nr VIII/XXVI/282/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM.
Postanowienie nie jest prawomocne, przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


2) dnia 18 lipca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym zawiesił z urzędu postępowanie ze skargi Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, które utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Wisznia Mała odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie bloku energetycznego o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym we wskazanej lokalizacji w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem”, planowanego do realizacji na działkach nr 1/19, 1/18, 1/17 obręb Biskupice, gmina Wisznia Mała, ze względu na niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił z urzędu postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dot. skargi Gminy Długołęka, o której mowa powyżej. 

Podkreślenia wymaga fakt, że zapisy ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają do realizacji wyżej wymienionej inwestycji przez  Spółkę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. we Wrocławiu.