Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 28 września 2022 r. o godzinie 09:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Program sesji: 

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy w kadencji 2020-2022.
 7. Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli i żłobków niepublicznych na terenie Gminy Wisznia Mała.
 8. Informacja o realizacji zadań własnych Gminy Wisznia Mała przez PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.
 9. Informacja na temat gospodarki odpadami i ochrony środowiska na terenie gminy Wisznia Mała.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach: Machnice, Malin, Mienice, Ligota Piękna, Piotrkowiczki, Szewce, Szymanów, Wisznia Mała i Wysoki Kościół o nazwie MPZP MACHNICE I -MALIN VII – MIENICE II – LIGOTA PIĘKNA V – PIOTRKOWICZKI III – MPZP SZEWCE IV – SZYMANÓW III – WISZNIA MAŁA VII – WYSOKI KOŚCIÓŁ I – MALIN VIII.
 11. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022.
 12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Wisznia Mała na 2022 rok.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wisznia Mała na lata 2022-2034.
 14. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 17. Uchwała w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
 18. Interpelacje i zapytania radnych .
 19. Zapytania sołtysów
 20. Wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.