Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 29 kwietnia (poniedziałek) 2024 r. o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie listy obecności. 
2. Informacja o porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Prezentacja Raportu o Stanie Gminy:
a) Wystąpienie Wójta Gminy Wisznia Mała.
b) Debata nad Raportem o stanie Gminy.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wisznia Mała wotum zaufania.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2023 rok.
9. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2024 rok.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2024 - 2037.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
14. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Zapytania sołtysów
17. Wnioski i sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.