obraz na stronie Bon Energetyczny

Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny.


Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które jednorazowo przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok

nie przekracza kwoty 2 500,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok

nie przekracza kwoty 1 700,00 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Definicja dochodu:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 323). Po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza to:

 • Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.
 • Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Zasada tzw. „złotówka za złotówkę”:

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 rok przekracza kwotę 2500,00 zł lub 1700,00 zł na osobę, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód za 2023 rok na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

Wysokość bonu energetycznego za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi jednorazowo:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków przed 1 kwietnia 2024 r., bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Termin składania wniosku:

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna wydawana jest w przypadku odmowy przyznania bonu energetycznego, korekty lub odmowy korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenia lub zmiany prawa do tego bonu oraz rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, Platformy ePUAP lub na piśmie w postaci papierowej.

Ważne:

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego jest załącznikiem do niniejszej wiadomości oraz jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw energii https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje się w placówce pocztowej Poczty Polskiej.
Natomiast wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Szczegółowe informacje o bonie energetycznym można pozyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, 55-114 Wisznia Mała, tel. 71 310 68 32.


Załączniki:

Wzór wniosku

Klauzula RODO