15 stycznia 2016 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa
OBWIESZCZENIE 
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz na podstawie art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.), 
Minister Infrastruktury i Budownictwa 
zawiadamia, iż działając na podstawie art. 151 § 1 i 2 i art. 150 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 i 8 Kpa, wydał decyzję  z dnia 17 grudnia 2015  r.,  znak:  DOII-II-ło-772-99-2239/14/15,  stwierdzającą, że decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOll-3eb-772-75- 239/12/13/14, uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak: IF.AB.7820.34.2011.AK13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S5  Poznań  - Wrocław,  na odcinku Korzeńsko /bez węz/a/ - węzeł „Widawa" Wrocław", w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 Kpa nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju we wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania  mogłaby zapaść wyłącznie  decyzja  odpowiadająca  w  swej  istocie  decyzji  dotychczasowej,  oraz  uchylającą w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju i orzekającą w tym zakresie o istocie sprawy.

11 luty 2016 r.
Od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Lidia Markowska, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Do Wójt Gminy Wisznia Mała
Dotyczy: wykorzystania dróg położonych w gminie Wisznia Mała do przemieszczania sprzętu i transportu materiałów na budowę drogi ekspresowej S5. 

18 luty 2016 r. 
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Działając w imieniu mojego Mocodawcy -Gminy Wisznia Mała, pełnomocnictwo w aktach sprawy, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 .r., poz. 23 j.t.); dalej KPA, w związku z wydaniem 17 grudnia 2015 r. decyzji DOII-ło0772-99-2239/14/15, doręczonej mojemu Mocodawcy w trybie art. 49 KPA z dniem (tj. z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia), podtrzymując wcześniejsze twierdzenia, niniejszym składam wniosek o ponowne rozparzenie sprawy i wydanie przez Organ decyzji o odmowie wnioskowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9 /12 z dnia 28 maja 2012 .r. dla zadania "Dudowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) -węzeł "Widawa Wrocław, dalej decyzja ZRID, i utrzymanie w mocy wyżej wymienionej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9 /12 w zakresie dotyczącym ilości j wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym, które nie zostały uprzednio zakwestionowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w .ramach jego decyzji z 7 lutego 2014 r., z uwagi na jej uchylenie jedynie w częściach, a także ze względu na fakt, iż nie są one przedmiotem prowadzonego postępowania w zakresie wynikającym z postanowienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wznowienia postępowania z wniosku Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wnosząc jednocześnie o wstrzymanie wyżej wymienionej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

25 luty 2016 r. 
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

8 marca 2016 r.
Od GDDKiA Andrzej Serwatka Kierownik Projektu S-5
Do Pan Jakub Bronowicki Wójt Gminy Wisznia Mała 
Odpowiedź na pismo nr RIOŚ.7021.15.2016.MK, otrzymane w dn. 15.02.2016 r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, informuje że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz utrzymania porządku na drogach w pobliżu wyjazdów z budowy drogi ekspresowej SS, jest poruszana na cotygodniowych naradach tygodniowych oraz comiesięcznych Radach Budowy z Wykonawcą robót. Dodatkowo skierowano do Wykonawcy liczną korespondencje, w której wzywamy do utrzymania w należytym stanie nawierzchni dróg i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg w sąsiedztwie budowy SS.

8 marca 2016 r.
Od GDDKiA Andrzej Serwatka Kierownik Projektu S-5
Do Pani Sławomira Misiura-Hermann Z-ca Wójta Gminy Wisznia Mała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, informuje że sytuacja na drodze powiatowej DP 1368D pod budowanym obiektem WS-39 jest na bieżąco monitorowana. Pęknięcie jest tymczasowo naprawiane. Docelowe roboty naprawcze zostaną wykonane łącznie z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu projektowanego przepustu pod droga powiatową. Wykonawca przedłożył do uzgodnienia projekt naprawy konstrukcji jezdni - wymiana pełnej konstrukcji jezdni wraz z podbudową i wzmocnieniem podłoża.

8 marca 2016 r.
Od Starosta Trzebnicki
Do Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
W nawiązaniu do pisma Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr.DOW-S­VI.7322.80.2015.MOk Ldz.44/03/2016 z dn. 01.03.2016 roku oraz pisma Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy Nr 88/SW/2015 z dn. 22.04.2015 roku Starosta Trzebnicki jako przedstawiciel Skarbu Państwa na terenie Powiatu Trzebnickiego wnosi o uwzględnienie poniższych zapisów w wydanej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do wód rzeki Ława i do ziemi tj. rowów melioracyjnych i drogowych wód opadowych i roztopowych wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanej drogi S-5 dla zadania Nr 3 od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław .

11 marca 2016 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Dotyczy decyzji: z 17 grudnia 2015 r. nr DOII-lo772-99-2239/14/15
wnoszę o zobowiązania Inwestora do przedłożenia wyników przeprowadzonych badań w zakreślonym przez tutejszy organ terminie i przyjęcie przedłożonych przez Inwestora dokumentów w poczet materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie, celem ich przeanalizowania pod kątem uwag złożonych we wniosku Gminy Wisznia Mała z 18 lutego 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy.

11 marca 2016 r.
Od Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa Departament Dróg Publicznych
Do Pan Jakub Bronowicki Wójt Gminy Wisznia Mała
w nawiązaniu do Pana wystąpienia skierowanego do Prezydenta RP (data wpływu do MliB 03.03.2016 r.) o wsparcie mieszkańców Gminny Wisznia Mała oraz jej władz samorządowych w ich dążeniach do utrzymania uzgodnień w zakresie ochrony akustycznej określonych w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9 z dnia 28 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław", uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Wznowione postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., uchylającą w części, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., prowadzone było na wniosek GDDKiA z dnia 4 listopada 2014 r. Działania w tym zakresie powiązane były z obowiązującym rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zmienionym w 2012 r. W w/w rozporządzeniu, w formie załączników, określone zostały nowe tabele (nr 1 i nr 3), regulujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, spowodowanego przez drogi lub linie kolejowe. W porównaniu z poprzednią regulacją, nowe tabele przewidują podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w różnych kategoriach terenu. 
W projekcie budowlanym, zatwierdzonym decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., zaprojektowano ekrany akustyczne w celu zabezpieczenia terenów gminy Wisznia Mała przed uciążliwością hałasu od ruchu pojazdów jakie przemieszczać się będą po przyszłej drodze S5. Oddział GDDKiA we Wrocławiu przeprowadził analizę akustyczną potwierdzoną odpowiednimi badaniami, która wskazała na konieczność ograniczenia w zakresie ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych na przedmiotowej inwestycji. W związku ze złożonym przez GDDKiA wnioskiem, Minister Infrastruktury i Rozwoju wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu o ustalenie warunków realizacji inwestycji (ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko). Natomiast RDOŚ wystąpił do MliR o zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i przekazanie zgłoszonych uwag i wniosków. Po zapewnieniu udziału społeczeństwa w tej ocenie, MliR przekazał zebrane wnioski i uwagi społeczeństwa do RDOŚ we Wrocławiu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu ustosunkował się do złożonych uwag i wniosków i w postanowieniu z dnia 8 września 2015 r. stwierdził, że działając ,,jako organ administracji publicznej (. . .) zobowiązany jest do działania na podstawie przepisów prawa, a te w zakresie analizy akustycznej uległy zmianie wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę powyższe inwestor słusznie zawnioskował o doprecyzowanie zakresu ochrony akustycznej w przedmiotowym przypadku, gdyż wybudowanie wcześniej zaprojektowanych ekranów skutkowałoby ich przewymiarowaniem 
w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów". 
W dniu 17 grudnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie - decyzja sygn.DOll-ll-ło-772-99-2239/14/15, w której wskazał, że będąc zobowiązany do działania na podstawie przepisów prawa i po pozytywnym uzgodnieniu powyższej kwestii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu, nie może odmówić wnioskowanej przez GDDKiA zmiany w zakresie ekranów akustycznych.

5 kwietnia 2016 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa 
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia ·14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j,t Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej ,,kpa", po rozpatrzeniu wniosków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała "INTEGRACJA", reprezentowanego przez Prezesa Stowarzyszenia - Wandę Śliwowską i Wice Prezesa - Jerzego Drozda z dnia 19 lutego 2016 r. oraz Gminy Wisznia Mała reprezentowanej przez r.pr. Krzysztofa Kwaśniewicza z dnia 18 lutego 2016 r. o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DOII-II-ło-772-99- 2239/14/15, stwierdzającej, ze decyzja Ministra Infrastruktury l Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOll-IIIeb/BOll-3eb-772-75-239/12/13/14, uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r. znak: IF.AB.7820.34.2011.AK13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa" Wrocław", w części dotyczącej Interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 kpa, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju We wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca. w swej istocie decyzji dotychczasowej, oraz uchylającej w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju I orzekającej w tym zakresie o istocie sprawy, 
odmawiam wstrzymania natychmiastowego wykonania ww. decyzji. 
Postanowienie niniejsze jest ostateczne. 
Na niniejsze postanowienie stronie postępowania środek zaskarżenia nie przysługuje. Strona może je zaskarżyć tytko w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na  decyzję kończącą postępowanie w sprawie.

18 kwietnia 2016 r. 
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Do Burmistrz Trzebnicy, Wójt Gminy Wisznia Mała
Wezwanie o uzupełnienie materiału dowodowego, poprzez nadesłanie dowodu potwierdzającego termin, w jakim na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu zamieszczono obwieszczenie.

28 kwietnia 2016 r.
Od Wójt Gminy Wisznia Mała
Do Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Potwierdzenie terminów wywieszenia obwieszczenia.

16 maja 2016 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Do Burmistrz Trzebnicy
Wezwanie o uzupełnienie materiału dowodowego, poprzez nadesłanie dowodu potwierdzającego termin, w jakim na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu zamieszczono obwieszczenie.

8 czerwca 2016 r. 
Od Astaldi S.A.
Do Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 
Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

27 czerwca 2016 r. 
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Do Burmistrz Trzebnicy
Ponowne wezwanie o uzupełnienie materiału dowodowego, poprzez nadesłanie dowodu potwierdzającego termin, w jakim na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej urzędu zamieszczono obwieszczenie.

20 lipca 2016 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała
Do Pan Marek Długozima, Burmistrz Trzebnicy
Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

21 lipca 2016 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej o ile zmniejszyły się koszty realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko Wrocław (bez węzła) - Węzeł Widawa Wrocław w związku ze zmniejszeniem ilości i jakości zabezpieczeń akustycznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym dla rzeczonej inwestycji. 

8 sierpnia 2016 r. 
Od Lidia Markowska Z-ca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Do Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2L07.2016r. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział we Wrocławiu w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.07.2016r., który wpłynął do Oddziału GDDKiA w dniu 27.07.2016r. a dotyczący udostępnienia informacji w zakresie zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji p.n. „Zaprojektowanie I wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) węzeł Widawa Wrocław" w związku ze zmniejszeniem ilości i jakości zabezpieczeń akustycznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym dla rzeczonej inwestycji uprzejmie informuję co następuje. 
W chwili obecnej Oddział jest w trakcie procedowania z trzema Wykonawcami Zadań 1 2 i 3. Zmiany wynikającej z zatwierdzonej zmiany ilości oraz parametrów ekranów akustycznych i ekologicznych, w wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 12.12.2015r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Ostateczne koszty będą znane dopiero w momencie sfinalizowania przedmiotowej Zmiany, zgodnie z obowiązującą procedurą wdrażania Zmian na Kontrakcie. W związku z powyższym informujemy, że z uwagi na nie zakończoną procedurę Zmiany Oddział GDDKiA we Wrocławiu nie może przekazać wnioskowanych przez Państwa informacji.

1 września 2016 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
Do: Burmistrz Trzebnicy
Ponowne wezwane do uzupełnienia materiału dowodowego

27 września 2016 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
Do: Burmistrz Trzebnicy
Ponowne wezwane do uzupełnienia materiału dowodowego

27 października 2016 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
Do: Burmistrz Trzebnicy
Ponowne wezwane do uzupełnienia materiału dowodowego

3 listopada 2016 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
Zebrany materiał dowodowy


15 listopad 2016 r.

Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu Gminy Wisznia Mała,
Do Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Dotyczy: pisma nr DLI.I.6621.19.2016.1S.12 w zw. z decyzją z 17 grudnia 2015 r. nr D0II-ło-772-99-2239/14/15
Wnoszę o wydłużenie zakreślonego terminu na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym do dnia 30 listopada 2016 r.

29 listopada 2016 r. 
Od Lidia Markowska Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA 
Do Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Lokalizacji Inwestycji
dot. Postępowania w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015r. sygn.. DOII-II-ło-772-99-2239/14/15. 


Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w nawiązaniu do pisma z dnia 3 listopada 2016r. sygn.. DLI.I.6621.19.2016.IS.12 i po zapoznaniu się z aktami przedmiotowej sprawy, odnosi się do poniższych kwestii podniesionych we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015r. sygn.. DOII-II-ło-772-99-2239/14/15.
Nie można się zgodzić z zarzutem Gminy Wisznia Mała i Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała Integracja iż wnioskowana przez tut. Oddział zmiana decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych wymaga uprzedniej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

30 listopada 2016 r. 
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
Przekazanie kopii pisma z GDDKiA z dnia 29 listopada 2016 r. znak O.WR.I-2.532.65.2016.1.ko zawierającego stanowisko inwestora odnośnie zagadnień dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia. 

listopad 2016 r.
Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław wg wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie inwestycji Psary. Materiały do wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010r. dla inwestycji pn. ,,Budowa drogi ekspresowej SS odc. Korzeńsko – węzeł ,,Widawa" - zadanie 3 od km 137+500 do km 156+792 z węzłem „Widawa". Opracowanie przedstawiające informacje o etapowym przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz ocena aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia oraz ocena aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010r. i w postanowieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wydanym dnia 27 kwietnia 2012 r. postanowieniu  z dnia 8 września 2015r.


23 grudnia 2016 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Dotyczy: pisma nr DLI.I.6621.19.2016.IS.12 w zw. z decyzją z 17 grudnia 2015 r. nr DOII-ło-772-99-2239 /14 /15 
Działając w imieniu mojego Mocodawcy - Gminy Wisznia Mała, pełnomocnictwo w aktach sprawy, w związku z pismem z 30 listopada 2016 r. inforumującym o zmianie terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy, w którego załączeniu przekazane zostały pisma Pani Lidii Markowskiej- Zastępcy Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu z 29 listopada 2016 r., znak O. WR.l-2.532.65.2016.1.ko, zawierające stanowisko Inwestora odnośnie zagadnień dotyczących lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia podniesionych przez Strony, za co w tym miejscu dziękujemy, podnoszę, jak poniżej. 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Inwestora, Gmina Wisznia Mała w całości podtrzymuje wyrażone stanowisko w sprawie i wnosi o jej jak najszybsze rozpatrzenie. W ocenie Gminy Wisznia Mała przesłane pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu stanowi powtórzenie dotychczasowych twierdzeń Inwestora znanych Stronom niniejszego postępowania. 
Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozpoznawany jest już od ponad roku, a termin zakończenia postępowania był wielokrotnie zmieniany, w tym również z uwagi na nieskuteczne próby uzyskania stosownych informacji od Burmistrza Trzebnicy, wnosimy o rozpatrzenie sprawy do 31 stycznia 2017 r. Jest to tym bardziej zasadne, że przedmiotowa inwestycja jest już dalece zaawansowana, a pomimo postulatów Gminy Wisznia Mała Organ odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania zaskarżonej decyzji, co rodzi określone skutki dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała, jak choćby w przypadku miejscowości Krzyżanowice, gdzie na chwilę obecną nic pozostawiono rezerwy pod ekrany akustyczne. 
W przypadku niedotrzymania zakreślonego terminu rozpoznania sprawy Gmina Wisznia Mała zmuszona będzie do podjęcia przewidzianych prawem środków prawnych, celem przeciwdziałania przewlekłości niniejszego postępowania.


Załączniki