Informacja - jak wpisać się do rejestru wyborców na terenie Gminy Wisznia Mała?

(Uwaga! Osoby zameldowane na pobyt stały są ujęte w rejestrze wyborców z urzędu)

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania w każdych wyborach na terenie Gminy Wisznia Mała.

Do rejestru wyborców mogą wpisać się:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Wisznia Mała bez zameldowania na pobyt stały ;
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Wisznia Mała;
  • wyborcy stale zamieszkali w Gminie Wisznia Mała pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Wisznia Mała;

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Procedura wpisania do rejestru wyborców:

Organ gminy przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Wisznia Mała pod oznaczonym adresem wskazanym we wniosku. Do złożonego wniosku o wpis do rejestru wyborców należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym adresem
(np. kserokopie tytułu prawnego do lokalu, oświadczenie sołtysa wsi lub właściciela lokalu lub inne dokumenty potwierdzające związek z przedmiotowym lokalem). W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru wyborców przez ePUAP należy również przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem na terenie Gminy Wisznia Mała.

Termin składania wniosku o wpis do rejestru wyborców

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Wójt Gminy Wisznia Mała ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. W ciągu 3 dni zostanie wydana decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców . Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznia Mała, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. Nie ponosi się żadnych opłat. Wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Gminie Wisznia Mała zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.


Załączniki