3 marca 2020 r.


 Uzasadnienie orzeczenia Sygn. akt II OSK 3800/19 z dnia 3 marca 2020 r.

Odpis orzeczenia Sygn. akt II OSK 3800/19 z dnia 3 marca 2020 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skarg kasacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1399/19 w sprawie ze skargi Gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. nr DLI.1.6621.19.2016.AN.27 w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

1) oddala skargi kasacyjne,

2) zasądza od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na rzecz Gminy Wisznia Mała kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,

3) zasądza od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz Gminy Wisznia Mała kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


21 luty 2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DOW-S-IV.7033.1.2019.DA, dotyczące wydania decyzji w sprawie zobowiązania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jako Zarządzającego drogą ekspresową S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, do ograniczenia oddziaływania akustycznego ww. drogi na tereny chronione przed hałasem położone w rejonie miejscowości Kryniczno i Malin, gmina Wisznia Mała


Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Decyzja

Arkusz projektowy 1

Arkusz projektowy 2

6 marca 2020 r.

Odwołanie GDDKiA od decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2020 r. sygn. DOW-5-IV.7033.1.2019.DA. Na podstawie art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), niniejszym wnoszę odwołanie od ww. decyzji, otrzymanej w dniu 25 lutego 2020 r.

Wydanej decyzji zarzucam naruszenie art. 7 i art. 77 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez: nieuwzględnienie w pkt I decyzji wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Malin (przysiółek Kalina) i terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej miejscowości Kryniczno, na terenie których należy ograniczyć oddziaływanie akustyczne drogi

S5; niewykazanie w uzasadnieniu decyzji podstawy klasyfikacji terenów chronionych akustycznie tj. działki nr 61/4 obręb Kryniczno i działki nr 199/8 obręb Kryniczno. W oparciu o powyższe wnoszę o zmianę decyzji.


6 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Wisznia Mała, w odpowiedzi na: odwołanie z dnia 6 marca 2020 r. Skarbu Państwa - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Lidię Markowską - Dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu od Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2020 r. sygn. akt. DOW­S-IV.7033.1.2019.DA, wyraża zgodę na zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania i wnosi o skorzystanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dyspozycji art. 132 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


10 czerwca 2020 r.

Decyzja Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. znak: DZŚ-VI.432.3.2020.MW w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DOW-S-IV.7033.1.2019.DA w całości i umorzeniu postępowania organu I instancji