5 stycznia 2015 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.4242.132.2014.AMA.6 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa Wrocław. 


13 stycznia 2015 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: DOII-II-ło-722-99-65/14/15 w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania prowadzonego po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2015 r., znak:  DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75-239/12/13/14.

W dniu 28 stycznia 2015 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła Uchwałę nr VII/IV/28/15 w sprawie apelu o uwzględnienie uzasadnionych potrzeb mieszkańców Gminy Wisznia Mała w zakresie ochrony akustycznej i ekologicznej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, której to wykonanie  powierzono Wójtowi Gminy Wisznia Mała, celem przekazania apelu do wszelkich organów i podmiotów.


28 stycznia 2015 r. 
Uchwała Rada Gminy Wisznia Mała w sprawie apelu o uwzględnienie uzasadnionych potrzeb mieszkańców Gminy Wisznia Mała w zakresie ochrony akustycznej i ekologicznej w związku z budową drogi ekspresowej S-5 Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław. 

30 stycznia 2015 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Astaldi S.A. 
Prośba o uwzględnienie i przekazanie niezbędnych informacji w celu przygotowania projektu porozumienia w sprawie zasad korzystania z sieci dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wisznia Mała. 

30 stycznia 2015 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Starosta Powiatu Trzebnickiego 
Prośba o uwzględnienie, przy uzgadnianiu z Wykonawcą sieci dróg transportowych, iż Gmina Wisznia Mała partycypowała w kosztach budowy niektórych dróg powiatowych.


W dniu 2 lutego 2015 roku wydano postanowienie: 
2 lutego 2015 r.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku Gminy Wisznia Mała o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie  ze skargi Gminy Wisznia Mała na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2014 r. nr DOOŚ-OAII.4200.34.2014.ew.2 w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Postulaty mieszkańców o zachowanie pierwotnego rozmiaru ekranów, wysłane do kancelarii prawnej.
5 lutego 2015 r.
Uwagi i postulaty mieszkańców w sprawie ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych. 

9 luty 2015 r.
Szczegółowe uwagi do „suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drugi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego.

Wójt Gminy Wisznia Mała wniósł o odmowę uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (zmienionych) warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego. Wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.


9 lutego 2015 r. 
Wójt Gminy Wisznia Mała, jako organ wykonawczy reprezentujący Gminę Wisznia Mała, jako jednostkę samorządu terytorialnego oraz jako właściciela nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania akustycznego  w/w przedsięwzięcia wnosi o odmowę uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (zmienionych) warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego, a w konsekwencji o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji o odmowie  wnioskowanej przez Inwestora zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dnia 28.05.2012 r. dla zadania "Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł "Widawa" Wrocław" (dalej zwana także „Decyzją ZRID”) i utrzymanie w mocy w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym, które nie zostały uprzednio zakwestionowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w ramach jego decyzji z dnia 7 lutego 2014 r. (uchylającej w/w decyzję Wojewody jedynie w części), jak również nie są przedmiotem prowadzonego postępowania w zakresie wynikającym z  postanowienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wznowienia postępowania z wniosku Pana Tadeusza Zdrojewskiego, składając uwagi, wnioski oraz zarzuty.

27 luty 2015 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała
Do Astaldi S.A.
Wisznia Mała wyraża zgodę na przeprowadzenie wyżej wymienionej inwentaryzacji zgodnie z wnioskiem z 9 grudnia 2014 r. z zastrzeżeniem uprzedniego wskazania przez Państwa terminu jej rozpoczęcia.


Postępowania w sprawie ekranów zostało przedłużone:
5 marca 2015 r.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ze względu na oczekiwanie na informacje dotyczące przeprowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju udziału społeczeństwa, nie ma możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie. Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 20 kwietnia 2015 r.


W sprawie interweniowała również Kancelaria, odbyło się spotkanie na którym był podejmowany temat ekranów w Gminie Wisznia Mała.

Wójt Gminy Wisznia Mała wniósł o interpelację poselską u Marka Łapińskiego:
6 marca 2015 r.
Wójt Gminy Wisznia Mała wnosi o interpelację poselską u Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław”.

20 marca 2015 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała

Do Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Pismo z prośbą o spotkanie zainteresowanych stron w związku z budową drogi S-5


Wszczęto postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław.  


20  marca 2015 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 6 listopada 2014 r., wszczął postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław.  


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 30 czerwca 2015 r.
17 kwietnia 2015 r.
Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 r., z uwagi na konieczność przedstawienia wyjaśnień do zgromadzonej dokumentacji oraz konieczność przeanalizowania przedłożonych danych, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 30 czerwca 2015 r.


11 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – zawiadamia, iż RDOŚ zebrał cały materiał dowodowy w sprawie. Strony mogą się zapoznać z materiałem i wypowiedzieć się do zebranych dowodów do dnia 26 czerwca 2015r.

Wójt Gminy Wisznia Mała przedstawił stanowisko iż Gmina w bardzo stanowczy sposób wyrażała i wciąż wyraża swój sprzeciw wobec działań podejmowanych przez GDDKiA których celem jest drastyczne zmniejszenie liczby ekranów akustycznych. 
18 czerwca 2015 r.
Stanowisko Wójta Gminy Wisznia Mała skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie budowy ekranów przy drodze S-5


17 lipca 2015 r.

Od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Lidia Markowska, Zastępca Dyrektora Oddziału 
Do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław, w wyniku wniosku  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu w nawiązaniu do pisma z dnia 30 czerwca 2015 r. sygn. WOOŚ.4242.132.2014.KC.27 składa wyjaśnienia do treści raportu o odziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

17 lipca 2015 r.
Sprawozdanie z pomiaru hałasu na terenie Gminy Wisznia Mała S-2015-020.


8 września 2015 r.
Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław, na odcinki Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa Wrocław.

6 listopada 2015 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Dotyczy: obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 października 2015 r. znak: DOII-II-lo-772-99-1938/14/15 informacja o zebraniu całego materiału dowodowego w toku postępowania wyjaśniającego w postępowaniu prowadzonym po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r. uchylającą w części .i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z 28 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko Wrocław (bez węzła) - Węzeł Widawa Wrocław wnoszę o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji o odmowie wnioskowanej przez inwestora zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r. dla zadania "Budowa drogi ekspresowej SS Poznaf1-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł "Widawa" Wrocław", dalej decyzja ZRID, i utrzymanie w mocy wyżej wymienionej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym, które nie zostały uprzednio zakwestionowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w ramach _jego decyzji z dnia 7 lutego 2014 r., z uwagi na jej uchylenie jedynie w częściach, jak również nie są przedmiotem prowadzonego postępowania w zakresie wynikającym z postanowienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wznowienia postępowania z wniosku Pana Tadeusza Zdrojewskiego, składając następujące uwagi i wnioski do zebranego w sprawie materiału dowodowego.


2 grudnia 2015 r.
Od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Lidia Markowska, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Do Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zmienionej dokumentacji projektowej załączonej  do  wniosku  w  postepowaniu  prowadzonym  po wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12  z 28 maja 2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła) -  węzeł  Widawa Wrocław, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że informacje są przygotowane do przekazania na nośniku CD.


16 grudnia 2015 r.
Od ASTALDI S.p.A. 
Do Gmina Wisznia Mała
Zaopatrzenie w wodę miejsc obsługi podróżnych: MOP II Wisznia Mała Wschód i MOP III Wisznia Mała Zachód w ramach inwestycji: ,,Budowa drogi ekspresowej SS na odcinku Korzeńsko Węzeł Widawa Wrocław"
Astaldi S.p.A informuje w nawiązaniu do opinii nr RIOŚ.01.4.2015 o rozpoczęciu robót związanych z budową sieci wodociągowej zasilającej w wodę MOP Wisznia Mała Wschód i Zachód w dniu 16.12.2015r. 


17 grudnia 2015 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa
Na podstawie art. 151 § 1 i 2 i art. 150 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa", oraz na podstawie art. 108 § 1 Kpa, po przeprowadzeniu postępowania wznowionego na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kpa, na skutek potraktowania odwołania Pana Tadeusza Zdrojewskiego, reprezentowanego przez r.pr. Tomasza Hachoła z dnia 22 maja 2012 r. jako wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOll-llleb/BOll-3eb-772-75-239/12/13/14, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak: IF.AB. 7820.34.2011.AK13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa" Wrocław",
Stwierdzam, że: ww. decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem prawa, stosownie do przepisu art. 146 § 2 Kpa, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju we wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

28 grudnia 2015 r. 
Od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Lidia Markowska, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji
Do Pani Alicja Chybicka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zachowania zabezpieczeń akustycznych na drodze ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław przekazuje poniżej wyjaśnienia.
W dniu 17 grudnia 20l5 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie - decyzja sygn. DOII-II-ło-772-99-2239/14/15, w której wskazał, że będąc zobowiązany do działania na podstawie przepisów prawa i po pozytywnym uzgodnieniu powyższej kwestii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie może odmówić wnioskowej przez tut. Oddział zmiany w zakresie ekranów akustycznych. 
Wobec tego tut. Oddział, mając na uwadze pozytywnie rozpatrzony wniosek przez Ministra i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, nie znajduje uzasadnienia do przychylenia się do postulatów zawartych w piśmie Wójta Gminy Wisznia Mała.