25 lutego 2014 r. 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75-239/12/13/14 w sprawie odwołań od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r. znak: IFAB.7820.34.2011.AK13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa” Wrocław.

Reakcja Gminy w związku z napływającymi informacjami o braku możliwości budowy zabezpieczeń akustycznych w zakresie ustalonym w decyzji środowiskowej z 2010 roku była natychmiastowa. 20 marca 2014 roku Wójt Gminy Wisznia Mała napisał do GDDKiA.

20 marca 2014 r. 
Pismo Wójta Gminy Wisznia Mała do GDDKiA dotyczące budowy zabezpieczeń akustycznych na terenie gminy Wisznia Mała przy projektowanej drodze ekspresowej S-5 i istniejącej autostradzie A-8.

Odpowiedź była następująca:
16 kwietnia 2014 r. 
Pismo GDDiK do Wójta Gminy Wisznia Mała, dotyczące budowy zabezpieczeń akustycznych na terenie gminy Wisznia Mała przy projektowanej drodze ekspresowej S-5 i istniejącej autostradzie A-8. 

Udostępniono Gminie pismo:
16 kwietnia 2014 r.
Wniosek GDDiK o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dnia 28.05.2012 dla zadania budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław, w zakresie dotyczącym zmiany ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym wynikające z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U z 2012 poz. 1109).

Wydano dokumenty w celu zatwierdzenia nowego przebiegu ekranów:
2 czerwca 2014 r.
Obwieszczenie  Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postanowienie prostujące (sprostowanie powierzchni działki). 

20 czerwca 2014 r.
Obwieszczenie WOOŚ.050.24.2014.AMA.4 o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama.
Postanowienie WOOŚ.050.24.2014.AMA.3. 

11 lipca 2014
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu Gminy Wisznia Mała,
Do Generalny Dyrektor Ochrony, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
ZAŻALENIE na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 20 czerwca 2014 t., znak WOOŚ.050.24.2014.AMA.3

4 sierpnia 2014 r.
Pismo RDOŚ w sprawie ponownego sprawdzenia poziomu hałasu w miejscowości Krzyżanowice.

8 sierpnia 2014 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu Gminy Wisznia Mała
Do Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Prośba o odniesienie się do tematu uzgodnienia sieci dróg transportowych, wpływu inwestycji na stosunki wodne na terenie gminy Wisznia Mała oraz problematyki oświetlenia drogowego.


30 września 2014 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Dotyczy: wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu z 23 lipca 2014 r. (GDDKiA-O/WR.D-9-mt-26-1686/14) o sprostowanie oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu postanowienia z 27 kwietnia 2012 r., sygn. WOOŚ.4242.33.2011.AMA.9
9 października 2014 r. - raport z badania hałasu wykonany na zlecenie Gminy Wisznia Mała


4 listopada 2014 r.
Pismo GDDiK w sprawie wznowionego postępowania w sprawie ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dnia 28.05.2012 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł Widawa Wrocław”. Wnosi o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego zr 9/12 z dnia 28.05.2012 dla zadania w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych. 
4 listopada 2014 r. 
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
Działając w imieniu skarżącej – Gminy Wisznia Mała, w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, którego uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis załączam, na podstawie art t. 50 § 1 w zw. z art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 j.t. z późn. zm.) zaskarżam postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2014 r., nr DOOŚ­ OAII.4200.34.2014.ew.2, które pełnomocnik skarżącej otrzymał 6 października 2014 r. i zarzucając mu naruszenie art. 138 § 1 pkt 3 w związku z art. 144, art. 105 § 1 oraz art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz.  267  j.t. z  późn. zm.), dalej ,,KPA" wnoszę o :
1. wstrzymanie na podstawie art. 61§3 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   wykonania   (przez   Organ   II   instancji   względnie   w  przypadku odmowy - przez Sąd) zaskarżonego postanowienia, z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków;
2. uchylenie na podstawie art. 145§1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. I zaskarżonego postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1  października 2014 r.
3. dopuszczenie dowodów powołanych w treści niniejszej skargi;
4. zasądzenie na rzecz skarżącej zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa prawnego według norm przypisanych
18 listopada 2014 r.
Podsumowanie działań i spotkania, które odbyło się w UG Wisznia Mała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

listopad 2014 r.
Suplement do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego.


11 grudnia 2014 r.
Pismo RDOŚ we Wrocławiu w sprawie wniosku Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław. Wzywa do uzupełniania treści raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego.
19 grudnia 2014 r.
Pismo GDDKiA dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław.